Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te denken valt aan: 
  • verhuizing van het gezin 
  • bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad 
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad 
  • overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten
Bij de bolletjes 2 t/m 4 geldt dat wordt geadviseerd hiervoor buiten Nederland maar binnen Europa maximaal 5 dagen toe te kennen, buiten Europa maximaal 10 dagen, indien dit aantoonbaar noodzakelijk is voor de reis en het verblijf. 

Onder gewichtige omstandigheden vallen niet: 
  • familiebezoek in het buitenland;
  • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, het winnen van een prijs of het anderszins aanbieden van een vakantie door derden; 
  • vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 
  • eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte.
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden: 
  • de aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht weken van tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode;
  • de directeur van de school beslist over aanvragen voor een verlofperiode tot en met tien schooldagen. Voor een periode van meer dan tien schooldagen moet een aanvraag voor extra verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar.