Verlofregeling en aanvraagformulier verlof

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Dit houdt in dat hij/zij tijdens schooltijd op school wordt verwacht. Soms kan het voorkomen dat u uw kind om een bepaalde reden van school wilt houden. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever u aantoonbaar geen vrij kan geven in de zomervakantie of omdat u bijvoorbeeld een huwelijksfeest hebt. Voor al het verlof hebt u vooraf toestemming van de directie nodig. Hiervoor vult u tijdig (afhankelijk van het soort verlof) een aanvraagformulier in. De directie van de school voert de verlofregeling uit zoals deze omschreven is in de leerplichtwet.

De regeling m.b.t. verlof wordt hieronder verder uitgewerkt. 
U kunt zelf een inschatting maken of u verlofaanvraag gegrond is.

Verlof aanvragen?
Het formulier om verlof aan te vragen kunt u opvragen bij onze administratie, of downloaden van onze website. U kunt bellen naar onze administratie of mailen naar administratie@deplataanvelsen.nl. 

Soorten verlof:

A: Vakantieverlof: 
Verlof voor extra vakantie of voor vakantieverlenging is vrijwel niet mogelijk. Alleen wanneer het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens een reguliere schoolvakantie een gezinsvakantie van twee weken te hebben. Dit gaat bijvoorbeeld om seizoensarbeid en niet omdat zich organisatorische problemen in een bedrijf van een ouder voordoen. 
De directeur van de school mag één keer per jaar vakantieverlof verlenen, mits:
• het niet langer duurt dan 10 dagen
• het niet plaats vindt in de eerste twee lesweken van het schooljaar 
Vergezeld van een werkgeversverklaring moet dit formulier, minimaal 8 weken voor de aangevraagde periode, bij de directeur ingediend worden. U krijgt schriftelijk antwoord op de aanvraag. 

Let op! Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat u eerst verlof aanvraagt 
en pas dan een vakantie bespreekt! 

B: Andere bijzondere omstandigheden (max. 10 schooldagen in totaal):
In de leerplichtwet staan eenmalig gezins- of familiesituaties, die buiten de wil of invloed van ouders of kind liggen, omschreven als verlof in geval van andere belangrijke omstandigheden. Een verzoek om extra verlof wegens andere bijzondere omstandigheden voor maximaal 10 schooldagen dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering bij de directeur te worden ingediend. Bijzondere omstandigheden zijn:
- een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
- verhuizing: maximaal één dag;
- huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad binnen de woonplaats: max. één dag;
- huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad buiten de woonplaats: max. twee dagen;
- overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen;
- overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen;
- overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag;
- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: tot 10 schooldagen (meer dan 10 schooldagen verlofaanvraag doorsturen naar leerplicht, zie C);
- viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag;
- bij medische of sociale indicatie (hierbij een verklaring van GGD-arts of een sociale instantie overleggen);
- voor andere naar het oordeel van de schooldirecteur belangrijke redenen.
Wie is welke graad? 1e graad - ouder, kind; 2e graad - zus/broer, grootouder, kleinkind; 3e graad - oom/tante, neef/nicht (kind van broer/zus), overgrootouder, achterkleinkind; 4e graad - oudoom/oudtante, neef/nicht (kind van broer/zus ouder), achterneef/achternicht (kleinkind van broer/zus), betovergrootouder.

Wij verzoeken u om, voor zover dat mogelijk is, een bewijsstuk mee te sturen bij de aanvraag. Denkt u aan een trouwkaart of trouwakte, een rouwkaart of bijv. een doktersverklaring. Als een bewijsstuk vooraf niet mogelijk is, vragen wij u om een bewijsstuk achteraf.

Verlof voor religieuze feestdagen
Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging” kan hiervoor verlof worden verleend onder de volgende voorwaarden: 
  • per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de directeur van de school.
  • een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur niet worden gehonoreerd; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn.
  • de afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de school gemeld.
C: Andere gewichtige omstandigheden (meer dan 10 dagen):
Een verzoek om extra verlof moet, ingeval van andere bijzondere omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per jaar, vooraf via de directeur bij de leerplichtambtenaar worden ingediend. Het verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werkende kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische en/of sociale omstandigheden van (een van) de gezinsleden.


'Veelgestelde vragen & antwoorden'

Hieronder leest u enkele 'veelgestelde vragen & antwoorden'.


Vraag: Mijn kind is nog 4 jaar, hoe zit dat dan met verlofaanvragen?
Antwoord: Kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vallen officieel nog niet onder de leerplicht. Aan de andere kant heeft u uw kind ingeschreven op school met als doel uw kind een doorgaande ontwikkeling te bieden. De leerlijnen in het basisonderwijs zijn erop gebaseerd dat kinderen vanaf vier jaar naar school gaan. Voor de ontwikkeling van vierjarigen is het naar school gaan net zo belangrijk als voor de oudere kinderen. Daarom vragen we ouders zorgvuldig en terughoudend om te gaan met  het aanvragen van verlof.
 
Vraag: Mijn kind heeft een sporttalent en mag meedoen met een bijzondere wedstrijd/talentendag. Krijgt mijn kind hiervoor verlof?
Antwoord: Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Dat is natuurlijk prachtig! De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het verlenen van verlof is niet helemaal uitgesloten, maar vraagt om een heel zorgvuldige afweging. Het belang van (de ontwikkeling van) uw kind staat voorop. Vraagt u verlof daarom ruim op tijd aan, zodat we hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan.  Het is alvast goed om te weten dat...
Wanneer wij verlof verlenen dit gepaard gaat met een of meerdere thuiswerkopdrachten
Wij geen verlof verlenen in de eerste twee schoolweken en de laatste schoolweek van het jaar
Wij geen verlof verlenen in periodes dat we toetsen van het leerlingvolgsysteem verlenen
Bij een overschrijding van tien lesdagen overleg met de leerplichtambtenaar verplicht is
Voor structurele activiteiten geldt aanvullend dat afspraken over het verlof en de wijze waarop er (thuis) met de lesstof wordt omgegaan aan het begin van het schooljaar worden gemaakt. 

Bezwaar 
Indien u het niet eens bent met de beslissing, kunt u (op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht) binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: De directeur van de school (indien de aanvraag betrekking heeft op verlof A of B) of de leerplicht-ambtenaar van de gemeente waar de woont (indien de aanvraag betrekking heeft op verlof C).

Tot slot 
De school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van (een vermoeden van) ongeoorloofd schoolverzuim. Dit is elk verzuim dat valt buiten bovenstaande regeling. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt door de leerplichtambtenaar.
Het is onze opdracht om het beste uit uw kind te halen, daarom is het programma dat de leerlingen volgen zorgvuldig opgebouwd. Hoe meer dagen uw kind mist, hoe moeilijker het voor ons wordt om aan onze opdracht te voldoen. We verzoeken u dan ook met klem om, in het belang van uw kind, zo weinig mogelijk gebruik te maken van deze regeling.

Voor meer informatie kunt u de volgende folder lezen: 
https://www.leerplein-mzk.nl/wp-content/uploads/2015/10/Iedereen-naar-school-03.pdf

Via deze link kunt u zelf kijken of uw aanvraag mag worden goedgekeurd:
http://www.leerplein-mzk.nl/wp-content/uploads/2015/01/Schema-beoordeling-verlofaanvragen.pdf

De beleidsregel is ook na te lezen op deze website van de Overheid:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031787&z=2020-11-25&g=2020-11-25