De Medezeggenschapsraad 

Op school worden iedere dag grote en kleine beslissingen genomen. Deze beslissingen zijn van invloed op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben 4 ouders en 4 personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de Medezeggenschapsraad.

Belangrijke veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat, kan de directie de verandering doorvoeren. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen. In het MR reglement staat precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden. Het reglement van de MR vindt u op de website van Stichting Fedra, www.fedra.nl.

Het is voor de OMR (Oudergeleding Medezeggenschapsraad) van groot belang dat de knelpunten door ouders en/of verzorgers schriftelijk worden ingediend, zodat er initiatief kan worden genomen door de MR. Met aantoonbare meldingen kan de MR de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR is per mail bereikbaar via mr@deplataanvelsen.nl. 

Leden van de Medezeggenschapsraad
Ouders: Maarten ter Horst, Jessica Iepenburg, Tamara Stoffer en Berry Kloes 
Leerkrachten: Gerda Bleeker, Saskia de Bruin, Christa Koops en Arjan van Rijn

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen zijn in te zien op de website en bij de voorzitter van de MR. Ieder jaar maakt de MR een jaarverslag. Dit verslag is eveneens te vinden op de website. De voorzitter is bereikbaar via het email adres mr@deplataanvelsen.nl

Documenten MR
20201215_Notulen_MR
Nieuwsbrief MR 2020